หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง แรกเริ่มมีฐานะเป็นสภาตำบลพัฒนานิคม และได้ยกฐานะจากสภาตำบลพัฒนานิคม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และต่อมาได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม เป็นเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระยาเดินธง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด        10,667      คน
 
ชาย 5,379 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43
 
หญิง 5,288 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด          4,210       ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย          93.77      คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งตำบล 114 ตร.กม. เป็นเนื้อที่ของเทศบาลประมาณ 110 ตร.กม. (68,750 ไร่) เป็นเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคม 4 ตร.กม. (2,500 ไร่) ที่อยู่อาศัยประมาณ 9,630 ไร่ (15 ตร.กม.) ที่ทำการเกษตร และที่ว่างเปล่าประมาณ 59,120 ไร่ (95 ตร.กม.)
 
 
ตำบลพัฒนานิคมมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เนื่องจากได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดทั้งปี 2556 ประมาณ 28.68 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูม ิสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ 38.6 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำ สุดในเดือนมกราคม วัดได้ 17.5 องศาเซลเซียส