หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง แรกเริ่มมีฐานะเป็นสภาตำบลพัฒนานิคม และได้ยกฐานะจากสภาตำบลพัฒนานิคม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 และต่อมาได้ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม เป็นเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระยาเดินธง และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด        10,667      คน
 
ชาย 5,379 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43
 
หญิง 5,288 คน คิดเป็นร้อยละ 49.57
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด          4,210       ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย          93.77      คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ตั้งอยู่ที่ 333 หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีเนื้อที่ทั้งตำบล 114 ตร.กม. เป็นเนื้อที่ของเทศบาลประมาณ 110 ตร.กม. (68,750 ไร่) เป็นเขตเทศบาลตำบลพัฒนานิคม 4 ตร.กม. (2,500 ไร่) ที่อยู่อาศัยประมาณ 9,630 ไร่ (15 ตร.กม.) ที่ทำการเกษตร และที่ว่างเปล่าประมาณ 59,120 ไร่ (95 ตร.กม.)
 
 
ตำบลพัฒนานิคมมีภูมิอากาศแบบร้อนชื้น เนื่องจากได้รับอิทธิพล จากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่นอีกด้วย โดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ย ตลอดทั้งปี 2556 ประมาณ 28.68 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูม ิสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ 38.6 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ำ สุดในเดือนมกราคม วัดได้ 17.5 องศาเซลเซียส
 
 
 
ทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นที่ราบสูงมีภูเขาเป็นแนวเขต ภูเขาที่สำคัญ เช่น เขาพระยาเดินธง, เขาจั่ว และมีลำห้วยส้มไหลผ่าน จากทิศเหนือลงทิศใต้และทิศอื่นเป็นที่ราบลุ่มมีลำห้วยยางไหลผ่าน
 
 
 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
  ทิศใต้ ติดกับ ตำบลชอนน้อย ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม      จังหวัดลพบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหนองบัว ตำบลมะนาวหวาน อำเภอพัฒนานิคม        จังหวัดลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  
 
 
  หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน  
  0   196 185 381 2  
  1 บ้านหนองนาใต้ 652 585 1,237 466  
  2 บ้านหนองนาเหนือ 499 472 971 356  
  3 บ้านห้วยบง 346 357 703 247  
  4 บ้านเกษตรพัฒนา 484 507 991 437  
  5 บ้านสามแสน 384 352 736 250  
  6 บ้านตลาดพัฒนา 310 310 620 320  
  7 บ้านน้ำซับ 199 192 391 129  
  8 บ้านราษฎร์พัฒนา 304 335 642 279  
  9 บ้านศิริพัฒนา 496 507 1,003 658  
  10 บ้านเจริญพัฒนา 258 229 487 192  
  11 บ้านร่วมมิตร 254 257 511 169  
  12 บ้านสิทธิเสรี 254 372 737 279  
  13 บ้านโคกหม้อ 365 322 648 226  
  14 บ้านอุดมสุขพัฒนา 326 306 609 200  
    รวม 5,379 5,288 10,667 4,210  
**ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย**
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731