ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
แจ้งชำระค่าขยะ
ขอตัดแต่งกิ่งไม้/ต้นไม้สาธารณะ
ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ