ยื่นแบบฟอร์มออนไลน์
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
แจ้งชำระค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
ขอซ่อมแซมระบบกระจายเสียงไร้สาย
ขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ