หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๒ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นมยูเอชที ภาชนะบรรจุ/กล่อง (รสจืด) ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]จ้างทำอาหารสำหรับโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารสำหรับโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายในโครงการจัดการเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มี.ค. 2564 ]ซื้อบัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถดับเพลิง บร 2149 ลบ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงบำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล บริเวณบ่อน้ำบาดาลที่ใช้สำหรับระบบประปาหมู่บ้านหนองกระดี่ หมู่ที่ ๑ ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2564 ]โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๓ วัน [ 25 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๓ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์ในโครงการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.พ. 2564 ]ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (ซัมเมอร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.พ. 2564 ]ซื้อหมึกพิมพ์ Brother -TN-263BK ใช้ในโครงการเลือกตั้ง จำนวน 6 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุทางการแพทย์ เพื่อใช้จัดเตรียมการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.พ. 2564 ]โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ กลุ่มบ้านนายธีระวัฒน์ ฉายาวัฒนะ หมู่ที่ 10 ตำบลพัฒนานิคม [ 1 ก.พ. 2564 ]โครงการขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ กลุ่มบ้านนายธีระวัฒน์ ฉายาวัฒนะ หมู่ที่ 10 ตำบลพัฒนานิคม [ 1 ก.พ. 2564 ]โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ กลุ่มบ้านนายธีระวัฒน์ ฉายาวัฒนะ หมู่ที่ 10 ตำบลพัฒนานิคม [ 26 ม.ค. 2564 ]โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ กลุ่มบ้านนายธีระวัฒน์ ฉายาวัฒนะ หมู่ที่ 10 ตำบลพัฒนานิคม [ 26 ม.ค. 2564 ]โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ กลุ่มบ้านนายธีระวัฒน์ ฉายาวัฒนะ หมู่ที่ 10 ตำบลพัฒนานิคม [ 26 ม.ค. 2564 ]โครงการขุดเจาะน้ำบาดาล พร้อมก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญ กลุ่มบ้านนายธีระวัฒน์ ฉายาวัฒนะ หมู่ที่ 10 ตำบลพัฒนานิคม [ 26 ม.ค. 2564 ]จ้างจัดทำป้ายกำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด บริเวณบ้านหนองนากลุ่มฟาร์มเลี้ยงหมู หมู่ที่ ๒ ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-155-3010