หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำป้ายกำหนดยื่นแบบเพื่อชำระภาษี พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ชำรุด บริเวณบ้านหนองนากลุ่มฟาร์มเลี้ยงหมู หมู่ที่ ๒ ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2564 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔๑ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ธ.ค. 2563 ]จ้างเหมาทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ธ.ค. 2563 ]ซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ แบบถังความดันขนาด 350 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บล-3538 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ธ.ค. 2563 ]จ้างจ้างเหมาเช่าเต้นท์ จำนวน 12 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]ซื้อของรางวัลการเล่นเกม และ การแสดงในโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 82-5752 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-9107 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.26-002 บริเวณสายซอย 15 สาย 4-7 ซ้าย (บ้านห้วยบง-บ้านหนองนาใต้) หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ธ.ค. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ธ.ค. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ) ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔๑ คน ๆ ละ ๒๐ บาท จำนวน ๒๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นมพลาสเจอร์ไรส์ ภาชนะบรรจุ/ถุง (รสจืด) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.26-002 บริเวณสายซอย 15 สาย 4-7 ซ้าย (บ้านห้วยบง-บ้านหนองนาใต้) หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-9107 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.26-002 บริเวณสายซอย 15 สาย 4-7 ซ้าย (บ้านห้วยบง-บ้านหนองนาใต้) หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ย. 2563 ]งานซ่อมสร้างถนนผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.26-002 บริเวณสายซอย 15 สาย 4-7 ซ้าย (บ้านห้วยบง-บ้านหนองนาใต้) หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ไหล่ทางข้างละ 1 ม. ยาว 1,720 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวลาดยางไม่น้อยกว่า 13,760 ตารางเมตร เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 สายทาง [ 12 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นมพลาสเจอร์ไรส์ ภาชนะบรรจุ/ถุง (รสจืด) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังและหินคลุกโดยการซ่อมแซมกลบหลุมบ่อเฉพาะส่วนที่ชำรุด จำนวน 26 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเนื่องจากถูกน้ำกัดเซาะ โดยการขุดรื้อคันทางเดิมและซ่อมผิวทางลูกรังเฉพาะส่วนที่ชำรุด บริเวณถนนเรียบคลองบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ ๒ ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยจ้างเหมารถขุดดินปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุด โดยการขุดรื้อคันทางเดิมและซ่อมผิวทางลูกรังเฉพาะส่วนที่ชำรุด บริเวณถนนเรียบคลองบ้านคลองใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลพัฒนานิคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา โดยจ้างเหมารถขุดดินปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2563 ]จ้างเหมาขนย้าย/ปรับเกลี่ย/กำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อยางรถยนต์บรรทุกขยะทะเบียน 82-9107 ลพบุรี และ 81-5752 ลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป บรรจุถุง 20 กิโลกรัม จำนวน 1,000 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187