หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เปิดรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (สำหรับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2507) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง สิ้นเดือนกันยายน 2566
 
 
 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 41 
ขอเชิญชวนร่วมโครงการจัดงาน ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]   อ่าน 95 
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน 2566 [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 95 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก เทศบาลตำบลเขาพ [ 30 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 62 
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 83 
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 73 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่่ 3 พ.ศ.2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 37 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 [ 28 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 75 
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 23 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 103 
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 [ 22 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 64 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรั้วบ่อขยะบริเวณที่ทิ้งขยะเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง [ 20 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ประจำป [ 20 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 172 
ประกาศสภาเทศบาลกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี2566และสมัยแรกปี2567 [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่4ประจำปี2565 [ 13 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 55 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างของเท [ 7 ก.พ. 2566 ]   อ่าน 166 
 
 
 
ที่ ลบ0023.2/839 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 127 กลับต้นสังกัด [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
ลบ0023.2/837 เรื่อง ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566) [ 30 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 16 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 89 
สรุปมติการประชุม ก.ท.จ.ลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 108 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 17 
แจ้งมติการประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566  [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 196 
ที่ ลบ 0023.2/816 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
ที่ ลบ0023.2/815 เรื่อง แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม 2562 ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) [ 29 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 13 
ที่ ลบ 0023.4/ว 1869 เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
หนังสือจังหวัดลพบุรี ที่ ลบ 0023.5/ว1789 ลงวันที่19พฤษภาคม2566 เรื่องแจ้งการจัดสรรเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 41 
ที่ มท 0807.3/ว1513 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 123 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 25 
ที่ มท 0807.3/ว1679 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่ 126 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 27 
มท0807.3/ว1674 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 125 กลับต้นสังกัด [ 24 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 20 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 23 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 82 
ที่ ลบ 0023.5/ว790 ลว. 22 พ.ค.66 เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้องค์กรปกครองส่วน [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 40 
ที่ ลบ 0023.5/ว789 ลว. 22 พ.ค.66 เรื่อ่ง ขอแจ้งรายละเอียดการส่งเงินรายได้ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 31 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี) ครั้งที่ 4-2566 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 219 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1763 ลว. 18 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ งบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 63 
ด่วนที่สุด ที่ ลบ 0023.5/ว1762 ลว.18 พ.ค.66 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรฯ งบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนสำหรับค่าใชจ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม [ 18 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 36 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 15 พ.ค. 2566 ]    อ่าน 29 
 
 
 


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับคณะ [ 29 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 27 


ประมวลภาพบรรยากาศ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธ [ 27 มี.ค. 2566 ]   อ่าน 85 


ประมวลภาพบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ณ บริเวณส [ 16 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 148 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2281 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2297 เอกสารไฟล์ word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.3/ว4706  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Capacity Building of Local Governments for Development with Community Participation (B) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2289  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรายงานผล กสว. มท 0820.2/ว2251 เอกสารแนบ  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ไปรวมกับรุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2267 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/7461-7503 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2566 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2265 เอกสาร word  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2163 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 3 เพิ่มเติม (เดือนมิถุนายน 2566) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2162 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 2 มิ.ย. 2566 ]
แจ้งการใช้ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กค. มท 0803.3/ว2250 เอกสาร word  [ 1 มิ.ย. 2566 ]
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2222 เอกสาร word  [ 31 พ.ค. 2566 ]
การประชุมสัมมนาวิชาการ (ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) สน.บถ. มท 0809.4/ว2219 กำหนดการฯ  [ 31 พ.ค. 2566 ]
รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์ในพื้นที่ กสว. มท 0820.3/ว2189 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ 2 จำนวน 22 จังหวัด ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2188 สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2211 กำหนดการฯ เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
การจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กค. มท 0803.3/ว2212 เอกสาร word  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ร่างประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.5/ว12 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 30 พ.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาตามรายชื่อกลุ่มเป้าหมายให้นักเรียนตามลำดับชั้นที่ระบุทำแบบสอบถามและลงข้อมูลในระบบออนไลน์ด้วยตัวเอง กศ. มท 0816.5/ว2167  [ 29 พ.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ 1 - 5 เร่งรัดการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2177  [ 29 พ.ค. 2566 ]
แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2171  [ 29 พ.ค. 2566 ]
เร่งดำเนินการรายงานข้อมูลการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) กสว. มท 0820.2/ว2157 เอกสารแนบ  [ 26 พ.ค. 2566 ]
โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2566 สน.คท. มท 0808.4/ว2153  [ 26 พ.ค. 2566 ]
แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว2156  [ 26 พ.ค. 2566 ]
 
   
 
อบต.พุคา ยินดีต้อนรับเข้าสู่การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั [ 27 ธ.ค. 2566 ]    อ่าน 71 
อบต.บ้านกล้วย โครงการฝึกอบรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 [ 2 ต.ค. 2566 ]    อ่าน 32 
สถ.จ.ลพบุรี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.ลพบุรี โครงการเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 [ 3 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.โก่งธนู 2 มิถุนายน 2566 ทีมงานโก่งธนู พลัง บวร Chang For Good จัดกิจกรรม จัดกิจกรรมเฉลิ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.โก่งธนู 2 มิถุนายน 2566 ทีมงานโก่งธนู พลัง บวร Chang For Good จัดกิจกรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
อบต.โก่งธนู 2 มิถุนายน 2566 ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน นำโดย พระครูสันติญาณประยุต เจ้าคณะตำบลโก่ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 5 
ทต.เขาพระงาม พิธีกวนข้าวทิพย์ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยเจดีย์ 2 - ซอยเจดีย์ 3 หมู่ที่ 5 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
อบต.ทะเลชุบศร งานกองช่างดำเนินการตัดหญ้าบริเวณริมถนน หมู่ที่ 2 และตัดแต่งกิ่งไม้ที่ศาลอ่างแก้ว [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 18 
อบต.นิคมลำนารายณ์ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.เขาพระงาม แผนดำเนินการโครงการการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.โพตลาดแก้ว ข่าวประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 2 
อบต.หัวลำ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เนื่องด้วยวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2532 อนุมัติให้วันวิ [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
อบต.หัวลำ วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ ได้จัดทำโครงการ 1 อปท. 1 [ 2 มิ.ย. 2566 ]    อ่าน 4 
 
 
 


ซื้อวัสดุฝาปิดท่อระบายน้ำ จำนวน ๓๘๕ อัน โดยวิธีเฉพ [ 1 มิ.ย. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 1 มิ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง ภาคเรียนที่ ๑ ๒๕๖๖ (ประจำ [ 31 พ.ค. 2566 ]ซื้อจัดซื้อทรายอะเบท (ตามโครงการป้องกันและควบคุมโร [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อรายงานขอซื้ออาหารเสริม (นม) ถุง ภาคเรียนที่ ๑ [ 24 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 24 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 24 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 24 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 19 พ.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกา [ 19 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช [ 16 พ.ค. 2566 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กล 92 [ 15 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 11 พ.ค. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) โดยวิธีเฉพาะ [ 8 พ.ค. 2566 ]

 
 
ฟาร์มเลี้ยงผึ้งลุงสอาด
เขาพระยาเดินธง
 
ธนาคารน้ำใต้ดิน (27 เม.ย. 2566)    อ่าน 1633  ตอบ 3  
ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 766  ตอบ 1  
 
 

 
 
 
 
 
  ท่านต้องการให้ ทต.เขาพระยาเดินธง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเทอร์เน็ตตำบล
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731
 

facebook
ทต.เขาพระยาเดินธง

facebook
ทต.เขาพระยาเดินธง
ทต.เขาพระยาเดินธง
ปิดหน้าต่าง