หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง รับลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 
ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 1 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ [ 2 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 41 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 15 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 11 
ประชาัมพันธ์แนวทางทางสนับสนุนการจัดส่งข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 14 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 7 
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 12 
ประชาสัมพันธ์มาตรการการช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงภาวะวิกฤติ COVID–19 [ 29 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 135 
ประกาศเผยแพร่แแผนโครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 3 [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 38 
ประกาศเผยแพร่แแผนโครงการซ่อมสร้างถนนผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 4,6,9 [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 24 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 15 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 35 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตามระเบียบฉบับที่ 2 พ [ 14 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 82