หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2565
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - ยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
    - ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์แนบ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
    - จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะและขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ ไฟล์แนบ
    - ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 ไฟล์แนบ
    - การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2562 ประจำภาษีปี 2565 ไฟล์แนบ
    - รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ไฟล์แนบ
    - ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ไฟล์แนบ
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    กระดานสนทนา (Webboard)
    - Messenger Live Chat ไฟล์แนบ
  o9 Social network
    - Facebook
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6