หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
    - คณะผู้บริหาร
    - สมาชิกสภาเทศบาล
    - หัวหน้าส่วนราชการ
    - บุคลากร
    - ผู้นำชุมชน
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่ ไฟล์แนบ
    - อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ไฟล์แนบ
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ไฟล์แนบ
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
    - ยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    - เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงไก่ พ.ศ.2562 ไฟล์แนบ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    - คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - Facebook
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6