หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.khaoprayadernthong... แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ซึ่งแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง เป็นต้น
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.khaoprayadernthong... ข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... รายละเอียด
ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ปรากฎอยู่ที่หน้า 51 - 55
รายละเอียดข้อมูลโครงการ ปรากฎอยู่ที่หน้า 83 เป็นต้นไป
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน ได้แก่ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail แผนที่ตั้ง เป็นต้น
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... https://www.khaoprayadernthong... ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.khaoprayadernthong... https://www.facebook.com/peopl... แสดงกระดานสนทนา (webboard) และ Messenger Live Chat  บนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน
o9 Social Network https://www.facebook.com/peopl... แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ได้แก่ Facebook เป็นต้น
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.khaoprayadernthong... นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน
 
  (1)     2      3      4      5