หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
 
 
  


นายมานพ อินทร์ปิ่นปัก
ประธานชุมชน หนองนาใต้


นายขวัญเพชร สายแดง
รองประธานชุมชน
 
 


นายบุญเลิศ ฉับจันทึก
เลขานุการ


นางพัชรินทร์ หยั่งถึง
ฝ่ายเหรัญญิก


นายธรรมนูญ ทองคง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายสำรวย ฉับจันทึก
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางปิยะภรณ์ ฉับจันทึก
ฝ่ายสาธารณสุข


นางสมควร ขาวดี
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นายบรรเจิด หยั่งถึง
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายสามารถ ทองคง
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นางธง เห็นจัตุรัส
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187