หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายประนอม นันทิโย
ประธานชุมชน เจริญพัฒนา


นางสาวพิมพ์ชญา สงศ์ดำ
รองประธานชุมชน
 
 


นางสาวศศิกานต์ พิมสารี
เลขานุการ


นางอำพร ขาวราศรี
ฝ่ายเหรัญญิก


นายไพศาล พุ่มร่มไทร
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายอนุรักษ์ บริรักษ์
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางจำปา บุญเพิ่ม
ฝ่ายสาธารณสุข


นายดารา โสสุด
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นางวรรณา ดวงมาลา
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายสมคิด จีระกิจ
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นายแก้ว ยินดี
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731