หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายนิคม อุปัชฌาย์
ประธานชุมชน ร่วมมิตร


นายลออ แผ้วพงษ์
รองประธานชุมชน
 
 


นางทองสุข พรมณี
เลขานุการ


นางสุมาลี ห่านทอง
ฝ่ายเหรัญญิก


นางอมรา ฉิมพรายงาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายศักดิ์รินทร์ เฉลิมนาม
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางสมศรี จูสวัสดิ์
ฝ่ายสาธารณสุข


นางเทียมจันทร์ ชินบุตร
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นางมาลา แสงจรูญ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางคำเรียง ห่านทอง
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นายจรัญ โพธิ์เวียง
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731