หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายอำพัย ใบชา
ประธานชุมชน โคกหม้อ


นายประทัย มูลนอก
รองประธานชุมชน
 
 


นายวิชัย แสงศรี
เลขานุการ


นายสมใจ ด้วงประเสริฐ
ฝ่ายเหรัญญิก


นายไพรัช กันศิริ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายสว่าง คำต้น
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางบุญลือ คำต้น
ฝ่ายสาธารณสุข


นายสัย ภักศรีวงศ์
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นายสมชาย บัวคำ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายหนุ่ม บวบหอม
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นายสุรเชษ ชื่นอารมณ์
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731