หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายพัฒนา เฉลยศาสตร์
ประธานชุมชน หนองนาเหนือ


นายประยงค์ สีรงณ์
รองประธานชุมชน
 
 


นายวิษณุ หยั่งถึง
เลขานุการ


นางนิชย์ เฉลยศาสตร์
ฝ่ายเหรัญญิก


นายภมร ชัยวัติ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายสงคราม ขำอุปถัมภ์
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางวิลัย สีรงณ์
ฝ่ายสาธารณสุข


นางสกุลรัตน์ หยั่งถึง
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นางสาวทัศนีย์ อ่อนสันเทียะ
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายสุวัฒน์ เสือแก้ว
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นายชูเกียรติ มาเจริญ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731