หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายรวบ ชัยวัติ
ประธานชุมชน ห้วยบง


นายวิรัต์ แต่งตัว
รองประธานชุมชน
 
 


นางสาวจีรนันท์ มุ่งเขื่องกลาง
เลขานุการ


นายสามารถ จำเริญรื่น
ฝ่ายเหรัญญิก


นายสุชาติ มะนาวหวาน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายอำนวย พูลศิลป์
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางแป๋ว จำเริญรื่น
ฝ่ายสาธารณสุข


นายเดชา เอี่ยมโต
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นางจารุณี ทองคง
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายภิรมย์ ทองคง
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นางสำอางค์ บุญส่ง
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731