หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายสุภัก ประเสริฐดี
ประธานชุมชน เกษตรพัฒนา


นายพรชัย คำเกิด
รองประธานชุมชน
 
 


นางภาวิณี ดอกเทียน
เลขานุการ


นางสาวรุ่งฤดี ขำพลจิต
ฝ่ายเหรัญญิก


นางสาวอรุณภรณ์ จันทร์เจริญ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายฐิระ จั่นนุช
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางอ้อยอรรชรา เอี่ยมประไพ
ฝ่ายสาธารณสุข


นายกัญญา ขันธนันท์
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นางชฎากาญจน์ ฟักโพธิ์
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายสินธุ์ณรงค์ พิมพ์นนท์
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นายวิมล สงวนโสภณ
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731