หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายชาตรี ชูจันทร์
ประธานชุมชน ตลาดพัฒนา


นายวรวุฒิ ดิษฐ์สุนทร
รองประธานชุมชน
 
 


นางสาวอภิญญา สิทธิสงคราม
เลขานุการ


นางนงลักษณ์ อยู่รอง
ฝ่ายเหรัญญิก


นางชุติกาญจน์ แสงมะณี
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายวิชัย ถาวรชาติ
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางติ้ง แสงมะณี
ฝ่ายสาธารณสุข


นายณัฐยา รัตนชัย
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นายสมชาย ข้องหลิม
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นางสาวโสภา สอนจันทร์
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นายสมนึก แสงมะณี
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731