หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายลิชัย มีมา
ประธานชุมชน น้ำซับ


นายแวว หมวดอินทร์
รองประธานชุมชน
 
 


นายคำพอง ชัยดา
เลขานุการ


นางบุญมี สังข์ใหม่
ฝ่ายเหรัญญิก


นายสถิต ทุนเพิ่ม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์


นายมนงศักดิ์ วงษ์ศรี
ฝ่ายพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน


นางสาวณัฐชานันท์ แสนแก้วทิพย์
ฝ่ายสาธารณสุข


นายเสนาะ อยู่สุข
ฝ่ายส่งเสริมอาชีพและรายได้


นางสาวกัญชพร น้อยตั้ง
ฝ่ายสวัสดิการสังคม


นายลำดวน สุดพูล
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา


นายสมยศ อ่อนน้อม
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731