หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
 
 
  


นายไพฑูรย์ กรัญชัย
ประธานสภา ทต.เขาพระยาเดินธง
 


นายมานิตย์ หยั่งถึง
รองประธานสภา ทต.เขาพระยาเดินธง


นายสราวุธ สดเอี่ยม
เลขานุการสภา
 
 


นายพล ศรีรงค์
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายสกล สีรงค์
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายมอง แก่นสลุง
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นางสาวประคอง ทองคง
สมาชิกสภา ทต. เขต 1


นายธนาศักดิ์ กุณธูป
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายบุญนะ อยู่ชาญ
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายวินัย ภู่เมือง
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นายธงชัย ตันตระกูล
สมาชิกสภา ทต. เขต 2


นางสายฝน เพศสุวรรณ์
สมาชิกสภา ทต. เขต 2
 
 
 


 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187