หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์มาตรการในการให้บริการของ พมจ.ลพบุรี ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
 

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดลพบุรีที่ 1450/2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดลพบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลพบุรี ให้ใช้มาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดภายในจังหวัด นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี มีภารกิจในการให้บริการแก่ประชาชน และในแต่ละวันมีประชาชนเข้ามาติดต่อเพื่อรับบริการหลายประการจำนวนมาก เพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้อย่างต่อเนื่อง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีได้กำหนดมาตรการในการให้บริการในช่วงภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารที่แนบข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 มี.ค. 2563 เวลา 13.46 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187