หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคมประกาศใช้ระเบียบกองทุนฉบับใหม่ (พ.ศ. 2562)  
 

ด้วยกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการจัดทำระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการกองทุน ให้มีความมั่นคงยั่งยืน เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและสถานการณ์ปัจจุบันของกองทุน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ได้นำร่างระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม พ.ศ. 2562 เสนอที่ประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 และได้รับการรับรองให้ความเห็นชอบจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 14 (4) แห่งระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม พ.ศ. 2562 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม จึงประกาศใช้ระเบียบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม ว่าด้วยการจัดตั้งและการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพัฒนานิคม พ.ศ. 2562 ดังรายละเอียดปรากฏตามไฟล์เอกสารแนบข้างต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 13.43 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 82 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player