หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นางสุทัศน์ มธุรวงษาดิษฐ์
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 

 
 
 


 
ประชาสัมพันธ์เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
1. ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
3. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารประกอบการลงทะเบียน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี)

วัน เวลา และสถานที่
ตั้งแต่ เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
ในวันและเวลาราชการ คือ วันจันทร์ - วันศุกร์ และ 08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง โทร. 036-776435

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2563 เวลา 11.46 น. โดย จ.อ.หญิงวิภาวรรณ บุตรดา

ผู้เข้าชม 75 ท่าน

 

 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-172-5187