หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความช่วยเหลือซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 

ด้วย เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ที่ 200/2564 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เรื่องการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง โดยศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ได้รับคำร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 9 (1) และ (2) และมติที่ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 (โควิด-19) ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการจัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภคเพื่อการดำรงชีพ จำนวน 100 ครัวเรือน

เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ถ้าผู้ใดคัดค้าน ให้ผู้ยื่นคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้)

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 มี.ค. 2565 เวลา 15.40 น. โดย คุณ จิรายุทธ เหง่าทอง

ผู้เข้าชม 99 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731