หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 


 

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์การรับยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
 

ประชาสัมพันธ์ การรับยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ให้ผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานคร ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

หากผู้สูงอายุมีความประสงค์ที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ผู้สูงอายุดำเนินการยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง สิ้นเดือนธันวาคม 2566 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 จนถึง สิ้นเดือนกันยายน 2567


1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   1.1  มีสัญชาติไทย
   1.2  มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
   1.3  เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508) หรือเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพ หรือผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพอยู่แล้ว แต่ย้ายจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นหรือกรุงเทพมหานครมาอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
   1.4  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

2. ผู้สูงอายุจะต้องนำเอกสารหลักฐานประกอบแบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้
   2.1  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย ฉบับจริง
   2.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
   2.3  สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ฉบับจริง (กรณีรับเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร)
   2.4  กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถยืนยันสิทธิด้วยตนเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากผู้สูงอายุ พร้อมเอกสารหลักฐานของผู้สูงอายุ (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และเอกสารหลักฐานของผู้รับมอบอำนาจด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2566 เวลา 15.52 น. โดย คุณ จิรายุทธ เหง่าทอง

ผู้เข้าชม 62 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731