หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ 29 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 194  
 
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 196  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 182  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 173  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2559 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 189  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 172  
 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 178  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 177  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 183  
 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 177  
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 189  
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 191  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 189  
 
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 180  
 
พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 191  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 189  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 183  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกฯ พ.ศ.2547 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 323  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 191  
 
พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 220  
 
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 232  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 191  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 189  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 199  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2556 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 214  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 [ 24 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 195  
 
  (1)     2      3      4   
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731