หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 89  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 105  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 91  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 96  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.2519 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 95  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 100  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2549 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 104  
 
พระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 101  
 
พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 109  
 
พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลสุขาภิบาล พ.ศ.2503 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 103  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2537 [ 17 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 102  
 
   1      2     (3)     4   
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731