หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
............................
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
คำร้องทั่วไป
การขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
ภาษีบำรุงท้องที่
ภาษีป้าย
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจดทะเบียนพาณิชย์
ร้องเรียนร้องทุกข์
การขอรับความช่วยเหลือสาธารณภัย
การฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุง
การขึ้นทะเบียน ผู้พิการ
การขอยืมวัสดุครุภัฑณ์ของเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
ขออนุญาตใบประกอบกิจการน้ำมัน
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย
ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร บ้านพักอาศัย
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร บ้านพักอาศัย
การขออนุญาตขุดดิน
การขออนุญาตถมดิน
การแจ้งประกอบกิจการโรงงาน
ขออนุญาตติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร
 
  (1)     2   
 
 

 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ...................