หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายธนโชติ หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล
โทร : 09-5359-5194
นางสุดหทัย ศรีสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 08-6137-6655
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสุดหทัย ศรีสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-6137-6655
นางสาวกฤษณา ต่วนมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06-5614-0436
นางกัลติชาว์ พิมพ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-1851-2411
นางสาวสุธามาส ป้อมภกรรณสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08-1890-7310
นายประเสริฐ พุฒจีบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-9370-0914