หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกฤษณา ต่วนมณี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางกัลติชา พิมพ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายศักดิ์ดา ห้วยหงษ์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายทรงศักดิ์ ดวงสีแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม