หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล
โทร : 095-6534568


นางสุดหทัย ศรีสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 08-6137-6655
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกฤษณา ต่วนมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06-5614-0436


นางกัลติชาว์ พิมพ์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 08-1851-2411


นายศักดิ์ดา ห้วยหงษ์ทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 08-1946-1822


นายทรงศักดิ์ ดวงสีแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 08-1385-8074


นางสุดหทัย ศรีสุวรรณ์
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 08-6137-6655