หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
............................
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกฤษณา ต่วนมณี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภิญโญ สีหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าที่ร้อยตรี คณาธิป สนทิม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


จ่าอากาศเอกหญิงวิภาวรรณ บุตรดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจิรายุทธ เหง่าทอง
นักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นิติกร
 
 
 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ...................