หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 


นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
 
 


นางสาวกฤษณา ต่วนมณี
หัวหน้าสำนักปลัด


นายภิญโญ สีหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


ว่าที่ร้อยตรี คณาธิป สนทิม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน


จ่าอากาศเอกหญิงวิภาวรรณ บุตรดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางกันตินันท์ อิ่มสำราญ
นักทรัพยากรบุคคล


นายจิรายุทธ เหง่าทอง
นักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player