หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
โทร : 095-6534568


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกฤษณา ต่วนมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-6140436


นายภิญโญ สีหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 089-5390363


ว่าที่ร้อยตรี คณาธิป สนทิม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
โทร : 089-5024181


จ่าอากาศเอกหญิงวิภาวรรณ บุตรดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายจิรายุทธ เหง่าทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 090-9377019


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นิติกร
 
 
 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 084-155-3010