หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบล เขาพระยาเดินธง
นายสุรศักดิ์ เจิมสม
นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระยาเดินธง
สมาชิก ทต. เขาพระยาเดินธง
ศาสนสถาน
ศูนย์รวมจิตใจของชาว เขาพระยาเดินธง
สินค้า Otop ทต.เขาพระยาเดินธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทต.เขาพระยาเดินธง
เทศบาลตำบล
เขาพระยาเดินธง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 


นายทวีป หมื่นเดช
ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
โทร : 09-5653-4568


-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง
 
สำนักปลัด
 


นางสาวกฤษณา ต่วนมณี
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 06-5614-0436


นายภิญโญ สีหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 08-9539-0363


ว่าที่ร้อยตรี คณาธิป สนทิม
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
โทร : 08-9502-4181


จ่าอากาศเอกหญิงวิภาวรรณ บุตรดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 08-9220-2799


นายจิรายุทธ เหง่าทอง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร : 09-0937-7019


-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล


-ว่าง-
นิติกร
 
 
 
 
 

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 081-948-7731