หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
 
 
 
       
    ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน
    ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา
    ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
    ส่งเสริม สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์
    ปรับปรุงการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสวนสาธารณะ และ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุขตามเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
    ส่งเสริม สนับสนุนเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น อสม.
    การพัฒนาศักยภาพอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุข
    ป้องกันเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหายาเสพติด
    ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ส่งเสริม สนับสนุนการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล
 
 
 
 
 
       
    บริหารจัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย และมลพิษต่างๆ
    ส่งเสริม สนับสนุน บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน
      ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
       
    ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
    พัฒนาระบบจราจร ขนส่งมวลชน และการวิศวกรรมจราจร
    พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    พัฒนาระบบไฟฟ้าและประปา
    พัฒนางานผังเมืองและการควบคุมอาคาร
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 7 ส.ค. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player